Anne Karnında Bebek Ölümü

Anne Karnında Bebek Ölümü

20 hf dan sonra veya 500 gr dan yüksek ölüm olup 6/1000 sıklığındadır.

Etyoloji

Konjenital anomaliler ( 20. hfdan sonra yaklaşık %6-12 kromozom anomalisi vardır . Daha erken haftalarda daha fazladır ve özellikle fenotipik anormallik varsa kromozom anomali insidansı %6-12 lerde, fenotipik bir aqnomali yoksa yaklaşık %2 civarındadır.En sık olan Monozomi X dir. İk trimesterde ise en sık trizomi 16 dır. Kromozom anomalisi eşlik eden veya etmeyen malformasyonlar , genetik sendromalr olabilir.klasik kromozom incelemesiyle bazı kromozomal bozukluklar tespit edilemeyebilir. Özellikle mikrodelesyonlar zor tespit edilir( di George send  22q). Comparative genomik hibridizasyon bu microdelesyonları saptar. Diğer nedenler arasında tek gen mutasyon  hastalığı( hemoglobinopatiler , glukojen depo hastalıkları vb) olabilir. Ayrıca confrued plasental mosaisizmde ölü doğumlara ve IUGR ye neden olabilir

Enfeksiyon: özellikle asendan bakt enfeksiyonlar daha az L.monositogenez , parvo B19 ( en sık fetal ölümle ilişkili virus). Parvo B19 virusu eritrosit prokürsör hc lere ve myokardial hc lere tropiktir. Fetus veya plasentada PCR ile ölü doğum bebeklerin yaklaşık %15 inde bulunmuştur.diğerleriyse coxaki, CMv , sifilizdir

•    SGA bebekler (Düşük kilolu)
•    Demografik özellikler: siyah ırk, ileri maternal yaş, obesite, düşük PAP-A, yüksek AFP,
•    Maternal hastalıklar: DM ,HT,renal hastalıklar,AF sendromu,SLE, gebelik kolestazı
•    Teratojenler: sigara (1.5 paket ve üstü), bazı ilaçlar , organik zehirler , kokain
•    Trombofililer. Özellikle 10. hafta sonraki kayıplardır
•    Plasental anormallikler: amniotik band sendromu, umblikal kord trombozu, vaza previa,villömentöz kord insersiyonu
•    Fetomaternal hemoraji
•    Çogul gebelikler
•    Kord kazaları:nukkal kord, gerçek düğüm
•    Diğer obst olaylar: servikal yetmezlik, preeklampsi , ablatio, P.previa, PROM
•    Rh uyuşmazlığı, maternal travma, uterin anomaliler
•    Nedeni bilinmeyenler

Yaklaşım

1-    Tanıyı koy (USG)
2-    Doğurt
3-    Misoprostol (200 mikrogram 4 saatte bir) ( 28 hf altında )
(25 mcg 4 h de bir 25-50 ) ( 28 hf üzerinde )

Değerlendirme

•    Otopsi
•    X-RAY
•    MRI
•    Fetal karyotip ( özellikle fetak lökositler; fetal lökositler elde edilemiyorsa ( fetal kan alınamazsa )
•    Plasenta, fascia lata
•    Plasental biyopsi tüm olgularda alınmalı

Fetomaternal kanamayı tespit etmek için Kleihaver Bekte boyaması yap. IDCT yap.Bazı gruplarda maternal idrarda toxicologic çalışma yap.Asemptomatik hastalarda tiroid ve DM araştırmasının anlamı yok.Erken membran rüptürü, preterm doğum veya servikal yetmezliğe bağlı ölümlerde uterin anomaliyi dışla.
Sifilizi araştır, parvovirüs serolojisi yap. Özellikle enfeksiyona bağlı fetal ölümlerde plasental biyopsi çok önemli.Plasental doku enfeksiyonu açısından şüpheliyse fetal kültürler alınmalıdır.Bunun dışında fetal veya plasental rutin kültür önerilmez. TORCH önerilir ama çok anlam katmaz

Anti foffolipid antikor ve herediter trombofililer için tarama yapmanın yararı çok belirgin değilidir. Tarama aile hikayesinde veya kendisinde tromboz öyküsü varsa veya IUGR , preeklampsi gelişmiş ise anlamlı olabilir. SLE de varsa anlamlıdır. Fetal ölümle ilişkili en sık 2 trombofili FV leiden mutasyonu ve protrombin G 20210 mutasyonudur.Gebelik dışında taranmalıdır.APS için ACL-Ab ve LA bakılmalıdır. Homosistein ve MTHFR mutasyonlarının araştırılmasına gerek yoktur.

Bütün olgularda önerilen incelemeler

•    Otopsi
•    Plasenta incelemesi
•    Karyotip
•    IDCT
•    Sifiliz
•    Fetomaternal kanama ( Kleihauer Bekte testi)
•    İdrar toxikoloji çalışması
•    Parvovirus


Şüphe durumunda tavsiye edilenler

•    LA
•    Antikardiyolipin taraması
•    FV leiden mutasyonu
•    Prot G 20210 A mutasyonu
•    Protein C, S ve antitrombin III  düşük
•    Uterin anomali

Tavsiye edilmeyenler

•    HbA1c, TSH
•    TORCH
•    Plasental kültür
•    Diğer trombofililer ( homosistein , MTHFR. Vb )

Sonraki gebeliğin yönetimi: rekürrens oranı bilinmiyor. Rekürrens genellikle patolojik durumun özelliğine bağlıdır. Daha önce canlı doğumu olanlarda rekürrens , tekrarlayan kayıpları olanlara göre daha azdır.
HT, SLE, APS, DM, Rh uyuşmazlığı olanlarda hastalığı kontrol et, obezite ve sigarayı önle.APS ve diğer trombofililerde heparin + aspirin ver.
A)    hf dan itibaren antepartum değerlendirmelere ( NST ,Doppler ) başla.

Diğer Hizmetlerimiz