Gebelikte Böbrek Enfeksiyonları

Gebelikte Böbrek Enfeksiyonları

Gebelikte İdrar Yolları ve Böbrek Enfeksiyonları

ÜRİNER TRAKT İNFEKSİYONLARI
Asemptomatik bakteriüri
Yaklaşık %4-7arasında görülür. 100000’in üzerinde koloni olacak şekilde iki idrar kültüründe, semptomatik olmayan gebelerde idrarda mikrop üremesidir. En sık E. Coli izole edilir. Pyelonefritin en önemli sebebidir. Tedavi edilmemiş asemptomatik bakteriürisi olan kadınlarda pyelonefrit gelişme oranı yaklaşık %20-40’tır. Üriner trakt enfeksiyonları tedavisi olduğunca kısa sürmelidir. Çünkü, uzun tedavi ile kısa tedavi arasında rekürrens açısından fark yoktur. Ayrıca toksik etkiler daha az, rezistans daha az ve maliyet açısından daha düşük olması gibi avantajları vardır.

Asemptomatik bakteriüri tedavisi gebelerde 7 gün olmalıdır. Eğer geçmez ise duyarlı bir antibiyotik ile gebelik boyunca ve postpartum 2 hafta tedavi edilmelidir. (örn.Gece yemeğinden sonra (tek doz) Nitrofurantin (Piyeloseptyl 2×1, Ürineks 1×1). Akut sistitte de tedavi asemptomatik bakteriüri gibi 7 gün olmalıdır.
Asemptomatik ve akut sistit tedavisi (gebe)
Amoxiciklin 500mg tb  2×1   7 gün (Largopen, Alfoxil)
Cephalexin 500mg tb   2×1   7 gün (Sef,Maksipor)
Nitrofurantain    kps    2×1   7 gün(Ürineks,Piyeloseptyl)

Akut pyelonefrit
Gebelerin %1-25’inde görülür. Ateş, titreme karın ağrısı, bulantı, kusma gibi alt üriner sistem emptomları görülür. En sık E.coli, klebsiella, proteus neden olur. I.V. antibiyotik ile ateş yaklaşık 48 saat içinde düşer. Eğer düşmezse rezistans mikroorganizma yada obstrüktif üropati düşünülmelidir.

İnterstisyel sistit ( ağrılı mesane sendromu ) ; Kr pelvik ağrının sık nedenlerinden biridir. Genellikle pollaküri, nokturi, suprapubik ağrı , idrar sonrası rahatlama görülür.Disparoni birçok  hastada mevcuttur.Diğer adı üretral sendromdur. En sık multipar kadınlarda görülür.Etiyoloji  bilinmiyor, GAG tabakasında problemler , enfeksiyon ve immunolojik problemler olabilir.Kesin tanı sistoskopi ve anestezi altında konulur.Peteşi tarzında kanamaları andıran …………. Yada Hunner ülserleri denilen fissurlerin görülmesi tipiktir.
Tanı sistoskopi, pelvik ağrı ve işeme sıklığı ve aciliyeti semtomlarının değerlendirilmesi anketi, potasyum sensitivite testi, mesane biyopsisi                   ( endometriozis , eozinofilik sistit ayırıcı tanısı ).
Tedavide intravezikal dimetil sülfoksit ve oral pentosan polisülfat sodyum uygulanmasıdır.Mesanenin nöronal inhibisyonu için  yatmadan evvel 20-75 mg amitriptilin HCL tedavisi kullanılabilir.Antihistaminiklerde semptomları kontrol edebilir.
PO tedavide   Pentosan+ hidroksizin ve/ya amitriptilin verilir.

Mesaneye  dimetil sülfoksit
Na bikarbonat
Heparinoidler.

GBS de penisilin veya ampisiline karşı direnç pek saptanmazken eritromisin ve klindamisine karşı saptanmıştır( %3-30 arasında).Eritromisin veya klindamisin verilecekse mutlaka direnç olup olmadığına bakılmalıdır. Direnç varsa penisiline alerjisi olanlarda vankomisin verilmelidir.

Diğer Hizmetlerimiz