Parvo Virus Enfeksiyonu

Parvo Virus Enfeksiyonu

PARVOVIRUS

Transplasental olarak geçer ve akut enfeksiyonda %33 olarak geçer. Enf nun geçirildiği hafta ile fetusa geçme riski arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır.

Fetusta non-immun hidrops yapabilir. NIHf genellikle ilk 18 hf da geçirilen enfeksiyonda oluşur.Parvovirus eritrosit ana hc lerinin bölünmesini invitro olarak inhibe eder. Bu da anemi, hidrops ve yüksek debili kalp yetmezliğine neden olur.ayıca myokarda direkt olarak etkiyle myokardit yapabilir ve bu da hidropsa katkı sağlar. Parvovirusa bağlı gelişen hidrops ile MSAFP değerleri arasında (+) korelasyon vardır,anomaliye neden olmaz. Parvovirusa bağlı hidropsta kordon kanında bakılan spesifik IgM (-) olabilir, bu fetusun immun cevabının yetersiz olması anlamına bağlı olabilir. En etkili yöntem amnionda PCR ile virusun DNA sının gösterilmesidir.

Fetal anemi, hidropsi, IUMF ye neden olur ve etken parvovirus B19 dur.Kan grubu hc antijeni olan P antijenine, kemik iliği, endotelyal hc ler, fetal myosit ve plasental trofoblastlara bağlanır.

Hematopoietik sistemde bağlanması hidropsa ; myokarda bağlanması kalp yetmezliğine neden olur ve genellikle 17-24. haftalarda hidropsa neden olur.

9-20. haftalarda %3 , 13-20. haftalarda % 7 hidrops riski vardır.

Fetal KC i enfekte eder ve 2. trimesterde hematopoiez için major kaynak olan KC de kan yapımını inhibe eder.3. trimesterde P Ag düzeyleri çok düşük olduğndan bu dönemde anemi ve hidrops riski çok düşüktür.genelde maternal-fetal tanışmadan 2- 6 hafta içinde hidrops gelişir.ille bulgu vermeyebilir ve asemptomatik de seyredebilir.

Non immun hidrops fetalis olan her hastada ParvoB19 enfeksiyonu düşünülmelidir.Asit ve kardiyomegali hidropsun ilk bulguları olup daha sonra ilerleyen deri ödemi , plasental ödem ve perikardiyal effüzyon olur.

ParvuB19 enf sonrası 10-14 gün sonra pik yapar ve sonra 2-3 ay içinde düşer.IgG enf sonrası 4 hafta sonra plato yapar. Ig M titresi Ig G üzerindeyse enfeksiyonun birkaç ay içinde geöirildğini ve fetusun risk altında olduğunu gösterir.Postcontact 1 hafta içinde maternal seroloji (-) oabileceği için hataya düşmemeli ,testler tekrarlanmalıdır ve ayrıca klinik olarak hidrops gelişen dönemde Ig M düzeyleri (-) ve çok düşükseviyelerde olabilir.Fetal seroloji tanıda yarar sağlamaz çünkü fetal immun sistem daha gelişmemiştir ve yeterli Ig M ve Ig G cevabı oluşturamaz.

Viral DNA tespiti için PCR yapılmalıdır >MCA-PSV 1.5 mom değeri ParvoB19 a bağlı anemiyi tespitte %95-100 duyarlılığa ;%90-95 sepesifiteye sahiptir. Genelde tek bir tx ile anemi düzelir. Bu fetuslarda trombositopeni de sık görüldüğü için IUT da komplikasyon olabilir.24. haftadan önce serokonversıyon olanlarda haftalık MCA-PSV bakılmalıdır.Rh dan farklı olarak fetus immun sistemi, ileri haftalarda geliştiğiiçin progresive olmaz ve genelde spontan düzelir ve 8-12 haftalık seri takib gerekir.

Maternal parvovirus enf nu ( 1/3 ü fetusa geçer ) %10 olasılıkla fetusta myokardit, non-immun hidrops , fetal ölüm, spontan kayıp ve nadiren nörolojik bulgular verir. Hidrops riski 17-24. hf larda daha fazladır. Genellikle 2-6 hafta içinde gelişir.

Maternal ParvovirusB19 enf nu ELİSA ile IgM ve Ig G tespitiyle yaıplır. Ig G (+) ise fetal risk yoktur. IgM ve IgG (-) ise serokonversiyon olabilir ve 1-2 hafta sonra titrelere tekrar bakmak gerekir. Fetal enf ise Ab lar ile değil PCR ile tespit edilir.

Akut maternal serokonbersiyon tespit edilirse 10-12 hafta boyunca seri USG takibi yapılmalıdır.Fetal anemi ( MCA PSV) , hidrops ,KC ve kalpte kalsifikasyonlar tespit edilmelidir. Anemi gelişirse PUBS ile İv tx yapılmalıdır. Hidrops ( plevral effüzyon, perikardial effüzyon , asit , skalp ödem bulgularında 2 tanesinin olması gerekir ) fakat ayrıca plasental ödem ve amniotik sıvı anormallikleri de olabilir.

Diğer Hizmetlerimiz