Grup B Streptokok

Grup B Streptokok

Streptokokus agalactiae gr (+)   bakteridir. Annelerin yaklaşık %5-30’u  B grubu streptokoklar ile kolonizedir. Yaklaşık %15 annenin bebeğinde Bgrubu streptokok ile kolonize olur. Fakat bunların yaklaşık %1’inde sepsis meydana gelir. Özellikle risk faktörü olanlarda sepsis oluşur.

Risk faktörleri

1-Prematürite
2-Maternal intrapartum ateş (12-18 saatten fazla süren membran rüptürlerinde)
3-Grup B streptokoklarla infekte olmuş bebek
4- Gebelikte GBS bakteriüri

Erken başlangıçlı enfeksiyon için risk faktörleri

•    PROM
•    Koryoamnionitis
•    Siyah ırk
•    Genç yaş
•    Daha önce etkilenmiş bebek doğurma

Maternal komplikasyonlar

•    Koryoamnionit
•    Portpartum endometrit
•    C/S sonrası yara yeri enfeksiyonu
•    Alt üriner sistem enfeksiyonu
Tanı
•    Kültür ( altın standart)
•    PCR ( duyarlılığı yüksek ve hızlı tanıdır )
Tüm gebelerde 35-37 haftalarda kültür alınmalıdır.

Koryoamnionit

%1-5 arasındadır
asenden enfeksiyon olup bakteroides, prevotella, E.coli, aneorobs, GBS  ile oluşur

Koryoamnionit Risk Faktörleri

•    genç yaş
•    düşük sosyoekonomik durum
•    nullipar
•    uzamış travay
•    erken membran rüptürü
•    Multipl vaginal muayene
•    Mevcut genital yol enfeksiyonu

Tanı

A)    Maternal ateş
B)    Maternal taşikardi
C)    Fetal taşikardi
D)    Uterin hassasiyet   (şiddetli form)
E)    Pürulan amnion sıvısı

WBC > 15 bin
Amnion sıvı glukozu < 10-15 mg
Amniotic sıvı IL-6 > 7.9 ng/ ml
Amnion sıvı lökosit esteraz > + reaksiyon
Amnion sıvı gram stum,
Amnion sıvı kültürü
Kan kültürü

Yaklaşım

Maternal bakteriyemi %3-12 kadardır
%8  C/S sonrası yara yerin enfeksiyonu
%1 pelvik abse
%5-10  neonatal pnomoni ve bakteriyemi
%1 menenjit

Mortalite

•    termde %1-4 mortalite riski vardır
•    preterm infantsların %25 inde ARDS ve İVH gelişir
•    daha önce GBS li bebek doğurma öyküsü
•    şimdiki gebelikte GBS bakteriürisi
•    doğum 37. haftadan evvel mi?

Diğer Hizmetlerimiz